ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายดนัยภัทร ม่วงไม้
ครู คศ.1

นางสาวชาลินี ลาพัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวดวงใจ วิหกเหิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3