ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายดนัยภัทร ม่วงไม้
ครู คศ.1

นางสาวชาลินี ลาพัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงใจ วิหกเหิน
ครูผู้ช่วย