ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอภิสิทธิ์ เหลืองธานี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชุลีกร อิศรภักดี
ครู คศ.1

นางสาวกชพรรณ สถิตไพบูลย์
ครูผู้ช่วย

นางรัชนี จันทร
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกกาญจน์ ศรีสุขอร่าม
ครูอัตราจ้าง