ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอภิสิทธิ์ เหลืองธานี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชุลีกร อิศรภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกชพรรณ สถิตไพบูลย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางรัชนี จันทร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกนกวรรณ แดงเนียม
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกกาญจน์ ศรีสุขอร่าม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2