ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววิจิตรา เจริญรอด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววชิรา เชิดฉาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณรัตน์
ครูผู้ช่วย