ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววชิรา เชิดฉาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณรัตน์
ครู คศ.1