ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววชิรา เชิดฉาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนิรัญนาฎ โพธิ์บล
ครูอัตราจ้าง