ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุพจน์ ไหมสมบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเสถียร จรชัย
ครู คศ.1

นางสาวธารารินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริรัตน์ บางขัน
ครูอัตราจ้าง