ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริการ

นางสาวพัชรินทร์ เมฆลอย
ครูพี่เลี้ยง

นายกระจ่าง ฮวบอินทร์
ช่างสี 3

นางอมรรัตน์ สุวรรณพันธ์
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล