ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเกษฏาพร วรรณสุทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาส ภิรมย์ศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพชรพรรณ รัฐภูมิ
ครู คศ.1

นางสาวธีรภรณ์ ไกยพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3