ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวยุวภรณ์ แสนจำหน่าย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

น.ส.ขวัญข้าว ชุ่มเกษรกูลกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจุฑามาส ภิรมย์ศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพชรพรรณ รัฐภูมิ
ครู คศ.1

นางสาวธีรภรณ์ ไกยพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวเกษฏาพร วรรณสุทธิ์
ครูผู้ช่วย