ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายพงษ์ศักดิ์ วงกลม
ครูผู้ช่วย

นายสุธีร์ ขจรภัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนุชนภา สุทธิโท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุรีรัตน์สายบุญมี
ครูผู้ช่วย