ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายพงษ์ศักดิ์ วงกลม
ครูผู้ช่วย

นายสุธีร์ ขจรภัย
ครู คศ.2

นางสาวนุชนภา สุทธิโท
ครูผู้ช่วย