ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุมินทร ทรัพย์ผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรุ่งทิวา คงปรีชา
ครู คศ.3

นางสาวจุฑามาศ เหลืองธานี
ครู คศ.1

นายสุทธิพงษ์ สดชื่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพชรินทร์ พรหมเสนา
ครู คศ.1

นายธวัชชัย ประมวล
ครูผู้ช่วย

นางสาวณิชนันทน์ โชคบรรฑิต
ครูผู้ช่วย