ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุทธิพงษ์ สดชื่น
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรุ่งทิวา คงปรีชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสุมินทร ทรัพย์ผล
ครู คศ.2

นางสาวจุฑามาศ เหลืองธานี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเพชรินทร์ พรหมเสนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายธวัชชัย ประมวล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณิชนันทน์ โชคบรรฑิต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธนัชพัชศ์ แสดกำปัง
ครูผู้ช่วย

นายเจษฎา เม่นวังแดง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจีรวรรณ สุขบท
ครูผู้ช่วย