ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุพัตรา ศรีจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิตยา ธาตุมี
ครู คศ.2

นางสาววิยะดา ใจอิ่มสิน
ครู คศ.2

นางสาวธีริศรา อินทร์เนตร
ครูผู้ช่วย

นายทวีศักดิ์ วันลังกา
ครูผู้ช่วย

นายอดิศร เอี่ยมบุญส่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพชรา กลางนา
ครูผู้ช่วย

นาสาวนันทัชพร ทวีชาติ
อัตราจ้าง