ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทวีศักดิ์ วันลังกา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิตยา ธาตุมี
ครู คศ.2

นางสาวธีริศรา อินทร์เนตร
ครูผู้ช่วย

นายอดิศร เอี่ยมบุญส่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพชรา กลางนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวธุวพร ดอนนันชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพย์สุดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงลักษณ์ เพ็ชรเลิศ
ครูผู้ช่วย