ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุพัตรา ศรีจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิตยา ธาตุมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววิยะดา ใจอิ่มสิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวธีริศรา อินทร์เนตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายทวีศักดิ์ วันลังกา
ครูผู้ช่วย

นายอดิศร เอี่ยมบุญส่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพชรา กลางนา
ครูผู้ช่วย

นาสาวนันทัชพร ทวีชาติ
อัตราจ้าง