ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทวีศักดิ์ วันลังกา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิตยา ธาตุมี
ครู คศ.2

นางสาวจิราพร ศาสนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวธีริศรา อินทร์เนตร
ครูผู้ช่วย

นายอดิศร เอี่ยมบุญส่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพชรา กลางนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวธุวพร ดอนนันชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพย์สุดา ช้างน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงลักษณ์ เพ็ชรเลิศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรรีพร โลหะกุล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิตานันท์ สุขพ่วง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวลัดดา สร้อยสุวรรณ
ครูผู้ช่วย