ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวมารีมารถ กาดู
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสิริวรรณ รามสูตร
พนักงานราชการ

นางสางวาสนา มะลิวรรณ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฑามาศ ดวงอาโน
ครูอัตราจ้าง