ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวสาธิยา ทวีสาร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวศิริรักษ์ ใจภักดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวสิริวรรณ รามสูตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวมลณภา ทองเพ็ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2