ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางรัชนี ไชยหาวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวมารีมารถ กาดู
ครู คศ.1

นางสาวสิริวรรณ รามสูตร
พนักงานราชการ

นางสางวาสนา มะลิวรรณ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฑามาศ ดวงอาโน
ครูอัตราจ้าง