ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวสิริวรรณ รามสูตร
พนักงานราชการ

นางสาวศิริรักษ์ ใจภักดี
ครูผู้ช่วย