ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนวัดบางพูนจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและเทคโนโลยีบนพื้นฐานของความเป็นไทย