ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดบางพูน นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการโรงเรียนวัดบางพูน
26 ก.ค. 61 แห่เทียนเข้าพรรษา
26 ก.ค. 61 ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
นักเรียน แต่งกายชุดนักเรียน ข้าราชการครู แต่งกายชุดปกติขาว
12 ธ.ค. 56 ถ่ายรูปหมู่ อ.1-ม.3
ชุดนักเรียน // ชุดโรงเรียน (ลาย)
11 ธ.ค. 56 ถ่ายรูปนักเรียน ป.6 และ ม.3
ชุดนักเรียน ครู ป.6--และ ม.3
05 ธ.ค. 56 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงเรียนวัดบางพูน ณ วัดบางพูน(เช้า) /เทศบาลตำบลบางพูน(ค่ำ)
ชุดผ้าไทย /ณ ร.ร.วัดบางพูน อ.รัชนีและคณะ
04 ธ.ค. 56 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงเรียนวัดบางพูน
ชุดปกติขาว/ชุดผ้าไทยสุภาพ ผอ.สายใจและคณะครู
28 พ.ย. 56 ถึง 29 พ.ย. 56 กิจกรรมสีฬาสีภายในโรงเรียน
อ.สุพจน์และคณะครู
22 พ.ย. 56 ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1-4 ครั้งที่ 1
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1-4
อ.อำพรและคณะ
21 พ.ย. 56 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระดับจังหวัด
ผอ.สายใจและคณะครู
27 ต.ค. 56 ทอดกฐินวัดบางพูน
คณะครูและนักเรียนร่วมงานทอดกฐินวัดบางพูน
14 ต.ค. 56 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระาชทาน เด็กหญิงปาณิสรา  สีแย้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
11 ต.ค. 56 ถึง 31 ต.ค. 56 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1

12 ก.ย. 56 ประชุมผู้บริหารและรับรางวัลห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ผอ.สายใจ  อุนนะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพูนประชุมผู้บริหารและรับรางวัลห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนปทุมธานีเพลส สพป.ปทุมธานี เขต 1
11 ก.ย. 56 ถึง 15 ก.ย. 56 คณะครูปฏิบัติธรรม (ยกโรงเรียน) ณ เวิลด์พีชวัลเล่ย์ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว ร.ร.วัดบางพูน
10 ก.ย. 56 ประชุมรับทราบเกณฑ์นักเรียนพระราชทาน
ผอ.สายใจ  อุนนะนันทน์ และ รองฯจักรวุธ  สุขผลิน ประชุมรับทราบเกณฑ์นักเรียนพระราชทาน
ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต 1 สพป.ปทุมธานี เขต 1
05 ธ.ค. 55 กิจกรรมวันพ่อ ณ วัดบางพูน
05 ธ.ค. 55 ร่วมกิจกรรมวันพ่อของเทศบาลตำบลบางพูน
04 ธ.ค. 55 กิจกรรมวันพ่อ ณ โรงเรียนวัดบางพูน
02 ธ.ค. 55 ถึง 05 ธ.ค. 55 จัดนิทรรศการที่ อบจ.ปทุมธานี
29 พ.ย. 55 รับการประเมินภายในจาก สพป.ปทุมธานี เขต 1
27 พ.ย. 55 กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันลอยกระทง
17 พ.ย. 55 คณะครูและนักเรียนร่วมงานทอดกฐินวัดบางพูน
คณะครูและนักเรียนร่วมงานทอดกฐินวัดบางพูน ได้แก่ การแสดงของนักเรียน 2 ชุด การแห่กลองยาว การแสดงดนตรีไทย การบริการน้ำดื่มและอื่น ๆ 
01 พ.ย. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 นักเรียนชั้นอนุบาล 1-ประถมศึกษาปีท่ 6
31 ต.ค. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
29 ต.ค. 55 เปิดเรียน เตรียมความพร้อม
13 ก.ค. 54 ถึง 14 ก.ค. 54 พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554
14 กรกฎาคม 2554  โรงเรียนวัดบางพูนกำหนดพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางพูน
ชุดผ้าไทย
13 ก.ค. 54 การเลือกตั้งประธานนักเรียน
13 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนวัดบางพูนกำหนดเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2554
03 ก.ค. 54 เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
3 กรกฎาคม 2554  กำหนดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยที่ 4 ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ โรงเรียนวัดบางพูน
 
01 ก.ค. 54 ธนาคารกสิกรไทย มอบทุนการศึกษานักเรียน
25 มิ.ย. 54 ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

25 มิถุนายน 2554  กกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตำบลบางพูน 17 หน่วย  จำนวน 200 คน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพูน (คณะครูโรงเรียนวัดบางพูน 15 ท่านคือ รองฯภาณี อ.จิราวรรณ อ.ประทิน อ.รุ่งทิวา อ.สุวรี อ.รัชนี อ.จิตตรา อ.สุธีร์ อ.สุพจน์ อ.อภิสิทธิ์ อ.กมลรัตน์ อ.พรทิพย์ อ.สุมินทร อ.ปัทมา อ.บรรชา)

24 มิ.ย. 54 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อังกฤษ: International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตั้งแต่การประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) เหตุที่กำหนดวันที่นี้เพื่อเป็นที่ระลึกแก่การถอนสัมปทานการค้าฝิ่นโดยนายอำเภอ หลิน เจ๋อสวี  ตำบลหู่เหมิน มณฑลกวางตุ้ง ก่อนสงครามฝิ่น  ครั้งแรก
 

 

24 มิ.ย. 54 วันสุนทรภู่
 

พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ ( 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329  - พ.ศ. 2398 )
เป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย เกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 4 ปี และได้เข้ารับราชการเป็นกวีราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อสิ้นรัชกาลได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม 20 ปี ก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นอาลักษณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น พระสุนทรโวหาร เจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร ซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต

23 มิ.ย. 54 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา
วันที่ 23 มิถุนายน 2554 โรงเรียนวัดบางพูนกำหนดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาคุณชวน (บริษัทชวนพัฒน์ จำกัด) จำนวน 100 ทุน  ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท  โดยการประสานงานของ นายญาณชัย  บุญรอด รองประธานกรรมการศึกษาโรงเรียนวัดบางพูน
22 มิ.ย. 54 การแข่งขันทักษะภาษาไทย
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 3 กำหนดแข่งขันความสามารถทางภาษาไทย วันที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนวัดบางพูน
18 มิ.ย. 54 ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า
กกต.จังหวัดปทุมธานี กำหนดประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 18 มิถุนายน 2554 Iณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (อ.ไพฑูรย์  อ.สุธีร์  อ.อภิสิทธิ์)
17 มิ.ย. 54 ประเมินห้องสมุดโรงเรียนวัดบางพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กำหนดประเมินห้องสมุดโรงเรียนวัดบางพูน วันที่ 17 มิถุนายน 2553
08 มิ.ย. 54 ถึง 10 มิ.ย. 54 อบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการ
นายนภธีร์ อุนนะนันทน์ อบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการ
ณ โรงเรียนแมนฮัตตัน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี แต่งกายสุภาพ
03 มิ.ย. 54 ถึง 05 มิ.ย. 54 คณะครูและนักเรียนช่วยงานพิธีเททองหล่อพระประธานและพระมหาสาวก
คณะครูและนักเรียนช่วยงานพิธีเททองหล่อพระประธานและพระมหาสาวก จำนวน 10 รูป
วัดบางพูน แต่งกายชุดสีขาว หรือสีอ่อน
03 มิ.ย. 54 ถึง 04 มิ.ย. 54 อบรมโปรแกรม Smis

อ.บรรชา  จันทบาล อบรมการกรอกโปรแกรมการรับนักเรียน (Smis)

ณ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง แต่งกายชุดสุภาพ
25 พ.ค. 54 รับทุนการศึกษาจาก บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
     บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาและ
พัฒนาโรงเรียน จำนวน 50,000  บาท
20 พ.ค. 54 ประชุมผู้บริหาร สพป.เขต 1 โรงแรมปทุมธานีเพลส
18 พ.ค. 54 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

นักเรียนทุกคน ควรแต่งกายให้ถูกระเบียบด้วย

17 พ.ค. 54 คณะครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน