ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนที่ 4 แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2546
งบประมาณ : 3,600,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.94 KB
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคาร 4  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช. 2/28  จำนวน 3 ชั้น 6 ห้องเรียน  2 ห้องพักครู  จากงบประมาณของ สปช.จำนวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาท) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจำนวน  1,500,000  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)   จากกรรมการสถานศึกษา 1,200,000  บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท)   รวมทั้งสิ้น 3,600,000  บาท (สามล้านหกแสนบาท)