ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนที่ 3 แบบ 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2542
งบประมาณ : 2,120,640 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน