ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนที่ 2 แบบ 004
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2516
งบประมาณ : 420,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน