ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนที่ 1 แบบ 004
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 3 มิถุนายน 2516
งบประมาณ : 623,732.15 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน